ДОКУМЕНТИ НА 39. СУ

УУП НАЧАЛЕН ЕТАП

1. А, 1. Б, 1. В;

2. А, 2. Б, 2. В;

3. А, 3. Б, 3. В;

4. А, 4. Б, 4. В;

УУП ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

5. А, 5. Б, 5. В;

6. А, 6. Б, 6. В, 6. Г;

7. А, 7. Б, 7. В, 7. Г;

УУП ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

8. А, 8. Б;

9. А, 10. А;

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП;

Годишен план_21_22

V клас Училищен учебен план 18_19

І клас Училищен учебен план 18 19

Етичен кодекс

План БДП

Правила за стипендии 17_18

Правилник за дейността на 39 СУ „П. Динеков“ 17_18

Стратегия за развитие на 39 СУ 2016-2020г

Форми на обучение в
39СУ

Правилник за
вътрешния ред

Превенция на ранното напускане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности на деца в уязвими групи

Училищен етичен
кодекс

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Училищен етичен
кодекс

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието