От 08. до 12 август, 2022 г. в Централна Дунавска равнина, гр. Плевен, се проведе десетото лятно екоучилище. В него взеха участие младежи и техните ръководители от учебни заведения, членуващи в Младежки воден парламент, както и експерти от екологичните институции към МОСВ. Представители на Басейнова дирекция “Дунавски район”, гр. Плевен, Басейновите дирекции от страната и РИОСВ  Плевен осигуриха експертна помощ при провеждането на специализираните обучения. Участници в екологичното училище  от 39. СУ „ Петър Динеков“ бяха учениците Наталия Карадех и Илизар Николов. В различните дейности се приложиха интерактивни методи на обучение – Inquiry Based Science Education (изследователско базирано обучение), проектно, полево и игрово базирано обучение, свързани със STEM.

Лятното екоучилище се финансира от МОСВ и подкрепата на община Долна Митрополия.