Училищен план-прием в 5. клас за  2024/2025 учебна година

Училищен план-прием в 5. клас за  2023/2024 учебна година

За учебната 2023/2024 година 39. СУ „Петър Динеков“ обявява прием за пети клас на 3 паралелки по 26 ученици във всяка, полудневен режим на обучение;

За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съгласно нормативната уредба.

Заявления за запълване на свободните места в паралелките се подават до 14.09.2022 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.