Училищен план-прием за 2024/2025 учебна година

За учебната 2024/2025 година, 39. СУ „Петър Динеков“ обявява прием на деца, родени през 2018 г. в 1 полудневна подготвителна група (23 – 25 деца).

Предлагаме:

  • полудневно обучение от 8.00 до 14.00 часа;

  • качествени занимания и социализация;

  • специално обзаведена самостоятелна стая в обособено крило на училището;

  • при необходимост – работа с педагогически съветник, логопед, психолог, ресурсен учител;

  • безплатна закуска;

  • безплатни плодове, зеленчуци, млечни произведения и мед по програмите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

Приемът в подготвителните групи се осъществява през ИСОДЗ, ПГУ и I клас/.

НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

График на дейностите

Необходими документи за записване:

  • Заявление (генерира се от системата и се попълва на място в училището);

  • Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните;

  • Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите (представят се заедно със заявлението за записване).