Обществен съвет към 39. СУ „Петър Динеков“ съгласно Заповед №329/08.12.2022 г. на Директора на 39. СУ „Петър Динеков“ в състав:

  1. Преслав Василев – родител, председател на Обществения съвет;
  2. Страшимир Димитров – представител на район Младост съгласно Заповед №РМЛ22-РД09-136-[1]/13.02.2023 г.;
  3. Росица Георгиева – родител;
  4. Данчо Йовчев – родител;
  5. Надя Димитрова – родител;
  6. Живко Златев – родител;
  7. Елица Хаджийска – родител.

Общественият съвет осъществява работата си съгласно Правилник, утвърден от МОН, в който са регламентирани правомощията, задължения и организацията на работата му.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 39. СУ