Документи на Обществения съвет към 39. СУ „Петър Динеков“

Общественият съвет осъществява работата си съгласно Правилник, утвърден от МОН, в който са регламентирани правомощията, задължения и организацията на работата му.