Обществен съвет към 39. СУ „Петър Динеков“ в състав:

  1. Преслав Василев – родител, председател на Обществения съвет;
  2. Милена Кръстева – представител на район Младост;
  3. Росица Георгиева – родител;
  4. Данчо Йовчев – родител;
  5. Надя Димитрова – родител;
  6. Живко Златев – родител;
  7. Елица Хаджийска – родител.

Общественият съвет осъществява работата си съгласно Правилник, утвърден от МОН, в който са регламентирани правомощията, задължения и организацията на работата му.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 39. СУ