Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити
за проверка
на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование от 21-22 уч. год

Издаване на диплома за
средно
образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до
държавни
зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверение за завършено
задължително предучилищно образование от детска градина или училище